Att ha hus på Fågelsudd

För Fågelsudds detaljplan, klicka här:  Detaljplan Fågelsudd

Fågelsudd Samfällighetsförening ligger i norra Kalmar kommun vid gamla riksvägen mellan Kåremo och Ålem. I slutet av 1960-talet förvärvade HSB i stort sett hela den udde ut i Kalmarsund, med till-

hörande öar och vatten, som utgjorde grunden till bildandet av Fågelsudds fritids-

stugeförening. En detaljplan upprättades, som kom att omfatta gator, områdesvisa parkerings- och vändplatser,broar, gemensam vattenförsörjning, dagvattensystem, badplats, båtplatser samt ett 100-tal tomterför fritidshus. Av detaljplanen framgår också byggrätten på resp. fastighet. Samtliga fastighetsägare inom området är medlemmar i samfälligheten med de rättigheter och skyldigheter som följer med medlemskapet.

Föreningsstämma och styrelse

Stämman har ett ordinarie möte per år under sista helgen i juli månad. Några veckor före stämman hålls ett informationsmöte för medlemmarna. En särskild styrelse väljes årligen för det löpande arbetet samt utarbetande av förslag till stämman och verkställande av stämmobeslut.

Områdesindelning och områdesfogdar

Området är indelat i bokstavsbenämnda delområdena A, B, C, E, F och G. För varje område utses årligen i löpande ordning en arbetsfogde som tillsammans med övriga områdesfogdar organiserar arbetsdagarna. Dessutom bildar fogdarna tillsammans föreningens valberedning inför årsstämman.

Arbetsdagar

För att vi ska kunna upprätthålla en viss standard på områdets stora grönområden, vägkanter, dräneringssystem, badplatser, öar, stränder och andra gemensamma tillgångar ska varje fastighetsägare medverka två av tre utvalda arbetsdagar. Vi brukar börja 09.00 och sluta 13.00 med uppehåll för gemensam kaffepaus vid 11.00-tiden.

Avgifter

För finansiering av gemensamma driftkostnader för exempelvis badplatser, motionsslinga, vinterväghållning, finansiering av lån och vattenvård mm debiteras det ut en årlig avgift av samfällighetsföreningen på f.n. 2.000kr.

Gator, parkeringsplatser, vändplatser

Till de olika områdena finns särskilda parkeringsplatser. I slutet på respektive gata finns det vändplatser. Parkering är inte tillåten på vändplatserna. Gator, parkeringsplatser och vändplatser snöröjes av föreningen.

Vatten och avlopp

Samtliga fastigheter är anslutna till kommunalt VA/Kalmar Kommun

Soptömning

Varje fastighet har eget sopställ med antingen sommartömning april – september var 14:e dag eller tömning året runt med samma intervall. Varje fastighet debiteras kostnaden direkt av den entreprenör som Kalmar kommun upphandlat.

Midsommarfirande

Varje år arrangeras det traditionella midsommarfirandet. Barn och vuxna samlas på midsommaraftons förmiddag och åker ut på en blomsteräng och hämtar blommor till midsommarstången som man sedan klär på eftermiddagen och festen börjar med dans, lekar och tävlingar av olika slag samt samling vid dansbanan på kvällen. Ansvaret för midsommarfirandet växlar mellan områdena. Två områden arrangerar tillsammans varje år.

Båtplatser

Båtplatserna vid A-viken och djuphamnen tillhör samfälligheten. Platser hyrs av föreningen som har en särskild bryggsektion.

Badplatser

Det finns två badplatser inom området. Det är viktigt att vi alla medverkar till att dessa hålls rena och trevliga.

Fiske

Fisket är fritt. Dock måste var och en respektera de allmänna fiskeförbud som tidvis kan förekomma. Inget fiske får ske vid badplatser och badbryggor och inga fasta redskap får läggas inomskärs eller i in-utfartsrännor, vilket kan hindra båttrafiken.

Öar och grönområden

Det är viktigt att vi håller snyggt och städat på våra grönområden och öar samt motions-

och kulturslingor. En del av områdena är utarrenderade till fårägare och det är viktigt att vi inte stör djuren i onödan. Camping och husvagnsuppställning inom området är inte tillåten för utomstående.

Eldning av träavfall

Träavfall, kvistar, grenar, buskar och annat brännbart (ej komposterbart material) får läggas på de platser som är avsedda att eldas under eldningssäsong. Impregnerat och målat virke samt byggavfall får inte läggas i de högar som ska eldas. Detta avfall får respektive fastighetsägare transportera till kommunens avfallsanläggningar.

Grannsamverkan och gatubelysning

Inom området finne en etablerad grannsamverkan Genom samarbete, ökad uppmärksamhet och gatubelysning räknar vi med att försvåra för objudna gäster att härja i området.

Miljöprojekt

Föreningen har engagerat sig i arbetet med att förbättra vattenmiljön och fisket i anslutning till Fågelsudd. Arbetet sker i tre delprojekt och vissa ekonomiska resurser har skapats i föreningen som kan skapa mervärde när det gäller att erhålla olika externa bidrag till miljöprojekten. Medverkan och engagemang är viktiga delar för att behålla en trivsam boendemiljö och en meningsfull fritid i Fågelsudd

Styrelsen